Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

20.01.2021

INFORMÁCIE K VÍKENDOVÉMU TESTOVANIU V OBCI LÚČKY (23.01.2021 a 24.01.2021):

INFORMÁCIE K VÍKENDOVÉMU TESTOVANIU V OBCI LÚČKY (23.01.2021 a 24.01.2021): * Testovanie je určené pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčky a občanov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v obci. * Testovania sa môžu zúčastniť aj obyvatelia iných miest a obcí. * Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz a deti nad 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz si prinesú preukaz zdravotnej poisťovne.

Detail

20.01.2021

dzn

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obec Ivachnová / listinne, elektronicky/. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke obce. Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj nehnuteľnosti: Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Kúpa nehnuteľnosti: Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy. Dedičstvo: Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Darovanie: Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Stavebný pozemok: Predložiť právoplatné stavebné povolenie. Kolaudácia stavby: Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby. Odstránenie stavby: Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom. Zmena užívania stavby: Predložiť doklad o zmene užívania stavby. Zmena charakteru pozemku: Dražba Predložiť osvedčenie o priebehu dražby. OcÚ Lúčky

Detail

19.01.2021

Testovanie občanov

Obec Lúčky pripravuje odberné miesta na testovanie občanov. O presnom termíne a čase budete včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie

Detail

18.01.2021

OTVÁRACIE HODINY – ZBERNÝ DVOR LÚČKY

STREDA 14:00-18:00 hod SOBOTA 08:00-14:00 hod. Otváracie hodiny platné od 01.01.2021.

Detail

15.01.2021

OZNAM ZŠ s MŠ

Vážení rodičia. Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Z tohto dôvodu aj v nasledujúcom týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude Materská škola v prevádzke v rovnakom režime ako tomu bolo v týždni od 11.01.2021. MŠVVaŠ SR zároveň odporúča pretestovanie zákonných zástupcov detí MŠ. Vyučovanie v 1. - 9. ročníku bude naďalej prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín pre toto obdobie. ŠKD nie je v prevádzke (o možnom otvorení pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre sa rozhodne podľa počtu prihlásených detí v priebehu nasledujúcich dní). O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie. Riaditeľ ZŠ s MŠ

Detail

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY:

https://www.kupele-lucky.sk/user-files/kulturny_program.pdf

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

12.01.2021 - 31.03.2021

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa - Viliam Matula - pozemok C KN č. 1212/33 o výmere 18 m²

Detail

12.01.2021 - 31.03.2021

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa - Janka Maranková - vysporiadanie pozemku pod obecným chodníkom a ostatnou plochou

Detail

12.01.2021

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 zákaz vychádzania

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 zákaz vychádzania

Detail

21.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 17.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 17.09.2020

Detail

Dôležité oznamy

Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.

V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa alebo psov voľne pobehujúcich po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad a na základe oznámenia obec voči majiteľovi psa vyvodí dôsledky.

Informačné centrum

inzeráty

FARNOSŤ LÚČKY

 

Aktuálne oznamy - liturgický prehľad:

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát

Certifikát

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií