Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

24.01.2021

Testovanie

Celkové výsledky z víkendového testovania na ochorenie COVID-19

Celkové výsledky z víkendového testovania na ochorenie COVID-19

Detail

23.01.2021

Výsledok testovania 23.01.2021

Výsledok testovania 23.01.2021

Výsledok testovania 23.01.2021

Detail

20.01.2021

dzn

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obec Lúčky /listinne - na adresu obce, elektronicky - na e-mail referent.obeclucky@gmail.com /. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke obce. Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj nehnuteľnosti: Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Kúpa nehnuteľnosti: Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy. Dedičstvo: Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Darovanie: Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Stavebný pozemok: Predložiť právoplatné stavebné povolenie. Kolaudácia stavby: Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby. Odstránenie stavby: Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom. Zmena užívania stavby: Predložiť doklad o zmene užívania stavby. Zmena charakteru pozemku: Dražba Predložiť osvedčenie o priebehu dražby. OcÚ Lúčky

Detail

18.01.2021

Otváracie hodiny Zberný dvor Lúčky

OTVÁRACIE HODINY – ZBERNÝ DVOR LÚČKY

STREDA 14:00-18:00 hod SOBOTA 08:00-14:00 hod. Otváracie hodiny platné od 01.01.2021.

Detail

15.01.2021

ilustračné foto

UPOZORNENIE - parkovanie motorových vozidiel v zimnom období

Upozorňujeme občanov a návštevníkov obce Lúčky, aby neparkovali svoje motorové vozidlá pred rodinnými domami na miestnych komunikáciách a na ceste III. triedy , pretože tým znemožňujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, taktiež spôsobujú problémy pri odhŕňaní snehu a znemožňujú rýchly prístup záchranných a zásahových vozidiel k nehnuteľnostiam, čím porušujú zákon č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách v platnom znení.

Detail

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY:

https://www.kupele-lucky.sk/user-files/kulturny_program.pdf

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

12.01.2021 - 31.03.2021

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa - Viliam Matula - pozemok C KN č. 1212/33 o výmere 18 m²

Detail

12.01.2021 - 31.03.2021

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa - Janka Maranková - vysporiadanie pozemku pod obecným chodníkom a ostatnou plochou

Detail

12.01.2021

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 zákaz vychádzania

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 zákaz vychádzania

Detail

21.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 17.09.2020

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 17.09.2020

Detail

Dôležité oznamy

Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.

V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa alebo psov voľne pobehujúcich po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad a na základe oznámenia obec voči majiteľovi psa vyvodí dôsledky.

Informačné centrum

inzeráty

FARNOSŤ LÚČKY

 

Aktuálne oznamy - liturgický prehľad:

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát

Certifikát

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií