Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Vedúci drobných prevádzok

OBEC  LÚČKY,  034 82 Lúčky 141 okres Ružomberok

starosta obce Lúčky podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca vedúci drobných prevádzok  

Kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné predpoklady

 • Oprávnenie na výkon činností – stavbyvedúci - podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov.
 • Oprávnenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v odbore elektrotechnika..
 • Vodičské oprávnenie skupiny „B“.
 • Odborná prax minimálne 5 rokov.
 • Prax vo vedúcej funkcii minimálne 5 rokov.

Iné kritériá a požiadavky

 • riadiace schopnosti, zvládanie záťažových situácií
 • schopnosť vedenia kolektívu a prirodzená autorita
 • znalosť práce na PC
 • osobné a a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • znalosť stavebných a právnych predpisov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • schopnosť pohotovo reagovať na havárie ich následné riešenie, ktoré sa môžu vyskytnúť a očakávať v obci

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie vedúceho pracovníka
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle   č.122/2013 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 14. augusta 2015 do 12.00 hodiny na adresu:

Obec Lúčky, 034 82 Lúčky 141 

Obálku označte heslom „Výberové konanie – vedúci drobných prevádzok – „neotvárať „.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania. Platové podmienky – podľa platovej stupnice platových taríf pri vykonávaní práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. november 2015 

Ďalšie informácie: Obecný úrad Lúčky, ( 044 / 439 22 52                                                                        

V Lúčkach,  dňa 23. júla 2015                              

(Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.)

Branislav Hrbček v.r.

starosta obce 

Príloha

Spolky a organizácie