Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola

*

Materská škola v Lúčkach sa teší na Vašu návštevu. Materská škola je trojtriedna a deťom sa venujú 4 učiteľky. Nepedagogických zamestnancov je 5, z toho 2 upratovačky, a 3 kuchárky.
Deťom je poskytovaná celodenná starostlivosť od 6,00hod. do 16,00hod., majú však možnosť aj poldennej dochádzky. Zariadenie navštevujú predovšetkým deti obyvateľov obce, ale keďže materská škola sa nachádza v kúpeľnej oblasti, tak je umožnená krátkodobá dochádzka aj pre deti návštevníkov, resp. pacientov liečebných kúpeľov.
V prípade potreby integrujeme aj deti so zdravotným postihnutím.
Budova materskej školy je rozdelená na dva objekty. V prvom sú 4 oddelenia, z ktorých tri využíva škola a štvrté prenajíma Obecný úrad na krúžkové aktivity a knižnicu.
Ku každému oddeleniu v materskej školy patrí herňa, spálňa, umyvárka, toalety, kuchynka a šatne.
V druhej budove je kuchyňa, sklad, kancelária riaditeľky a dva byty, ktoré sú v prenájme zamestnancov.
K budove s triedami sú pripojené 2 priestranné terasy na ktoré nadväzuje veľká záhrada s pieskoviskami a preliezkami.

Cieľ: Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach klásť dôraz na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra a zážitkové učenie. Podporovať prirodzenú detskú zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť. Osobnosť dieťaťa rozvíjať komplexne so žiadúcim diferencovaným prístupom, prostredníctvom konkrétneho obsahu, aby dieťa pomocou výchovných zložiek dosiahlo školskú zrelosť.

1. Oblasť výchovy a vzdelávania

TELESNÁ VÝCHOVA

Cieľ: Vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárať dostatočný časový priestor na pohybové hry a činnosti, ktoré obsahujú najmä spontánnu, ale aj intencionálnu pohybovú aktivitu dieťaťa. Telesnú výchovu uskutočňovať samostatne aj integrovane v rôznych organizačných formách. Zamerať sa aj na posilňovanie trpezlivosti, vytrvalosti, sebaovládanie a fair - play.

Kladieme dôraz:

 • na postupne samostatnú prípravu na cvičenie (prezliekanie do úborov)
 • využívanie rôzneho náradia pri cvičení
 • na dostatok pohybových aktivít na čerstvom vzduchu (cvič. na terase, športové súťaže, turistické vychádzky...)
 • otužovanie vodou a vzduchom (5-6 roč. deti.)
 • zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu predplaveckú prípravu (5-6 ročné deti)
   

PRACOVNÁ VÝCHOVA

Cieľ: Prostredníctvom hry stimulovať deti k utváraniu si pracovných návykov, elementárnych pracovných a technických zručností a podporovať rozvíjanie svalovej činnosti rúk a jemnej motoriky. Podnecovať správny psychomotorický vývin dieťaťa. Utvárať základy pozitívneho vzťahu dieťaťa k práci a vypestovať u neho vôľové vlastnosti ako precíznosť, dôkladnosť a presnosť. Úlohy pracovnej výchovy sa prelínajú s úlohami prosociálnej, rozumovej, estetickej aj telesnej výchovy.

Postupne zvládať:

 • samoobslužné práce
 • hygienické návyky
 • prácu s prírodnými a odpadovými materiálmi
 • základy bezpečnosti pri práci

PROSOCIÁLNA VÝCHOVA

Cieľ: Zamerať sa najmä na zvyšovanie emocionálnej a sociálnej inteligencie. Utvárať sebareguláciu správania, zvyšovať interpersonálnu kompetenciu a autonómiu dieťaťa – posilňovať samostatnosť, tvorivosť, osobnú integritu prostredníctvom uplatňovania prosociálneho výchovného štýlu. Realizovať ju prostredníctvom zážitkového učenia.

Podporovať u detí:

 • základy empatie
 • sebaovládanie
 • utváranie pozitívnych medziľudských vzťahov
 • viesť deti k nenásilnému riešeniu konfliktov, potláčať agresivitu

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

Cieľ: Rozvoj kognitívnych (poznávacích) a nonkognitívnych (mimopoznávacích) funkcií osobnosti dieťaťa prostredníctvom zážitkového učenia. V edukačnom procese umožniť deťom neprijímať hotové poznatky, ale vytvárať nové, ktoré nadväzujú na predchádzajúce skúsenosti vlastným experimentovaním a úsilím. Súvisiace okruhy rozumovej výchovy sú rozvíjanie poznania, matematické predstavy a jazyková výchova.

Rozvíjať najmä:

 • lásku k prírode, k životnému prostrediu
 • všetky stránky reči
 • slovno – logické myslenie ( zadávať úlohy, ktoré majú viac možných riešení)
 • poznávacie city ( zvedavosť, nadšenie, túžbu po poznaní)

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Cieľ: Cieľ aj obsah estetickej výchovy sú rozpracované v hudobnej, výtvarnej a literárnej výchove. Dieťa potrebuje cítiť krásu vo svojom okolí, vidieť a zažívať harmóniu slušnosti a mravnosti. Preto v každodenných situáciách budeme pomáhať deťom uvedomiť si, aké miesto v ich živote zaujíma umenie (kresby, obrazy, sochy, divadlo, hudba, architektúra, atď.).

Snažíme sa :

 • utvárať pozitívny vzťah k umeniu (hudobnému, literárnemu)
 • cez prácu rôznymi technikami a materiálom podnecovať originalitu
 • rozvíjať detskú fantáziu bez zasahovania do ich výtvorov
 • nácvikom príležitostných programov podporiť talentované deti a podnecovať samostatnosť u nesmelých detí.
 • kladným hodnotením povzbudiť dieťa k akémukoľvek estetickému prejavu 

Krúžková činnosť:

V školskom roku 2007/2008 sme do aktivít MŠ zaradili aj krúžkové činnosti, a to kreatívne popoludnia, ktorých organizáciu zabezpečujú učiteľky zo súkromnej základnej umeleckej školy v Ružomberku. Prebiehať budú v priestoroch MŠ. V týchto popoludniach sa budú realizovať tieto záujmové aktivity: výtvarná výchova, tvorivá dramatika, hudobno-pohybová výchova.

Školské a mimoškolské činnosti:

školské:

 • Mikuláš
 • Zápis detí do 1. roč. ZŠ
 • Detský karneval
 • Deň matiek
 • Deň detí
 • Školský výlet
 • Rozlúčka s predškolákmi a opekačka ku Dňu otcov
 • Realizácie projektov

mimoškolské:

 • Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • Jasličková slávnosť
 • Vystúpenie DFS Lúčanček
 • Deň mlieka
 • Vystúpenie na členskej schôdzi Jednoty
 • Divadelné predstavenie