Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Voľné pracovné miesta ZŠ s MŠ

V prípade záujmu, všetky požadované doklady prosím posielajte prostredníctvom e-mailu: skola@zsluckykupele.sk

 • riaditeľ školy: PaedDr. Tomáš Brček
 • zástupkyňa riaditeľa: PaedDr. Martina Gejdošová

Aktuálna ponuka pracovných miest: 2

Informácie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

 • Pracovná pozícia pedagogického asistenta sa vytvára na dobu určitú (zastupovanie počas MD / najviac však do 31.08.2022) v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.
 • Prosíme uchádzačov, aby si dôkladne preštudovali podmienky na prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu.
 • Všetky požadované doklady prosím zasielajte elektronicky najneskôr do 23.08.2021 na emailovú adresu skola@zsluckykupele.sk
 • Kontaktovať budeme výlučne vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie.

Vzdelanie

Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č. 6

Odmeňovanie

Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti
 • komunikatívnosť

Požadované doklady

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • doklady o vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace – doloží víťazný uchádzač
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

Informácie o voľnom pracovnom mieste – Vychovávateľka v ŠKD

 • Pracovná pozícia sa vytvára z dôvodu rozšírenia činnosti ŠKD na 3 oddelenia.
 • Rozsah úvazku je stanovaný na 50%.
 • Prosíme uchádzačov, aby si dôkladne preštudovali podmienky na prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu.
 • Kontaktovať budeme výlučne vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie.
 • Všetky požadované doklady prosím zasielajte elektronicky najneskôr do 23.08.2021 na emailovú adresu skola@zsluckykupele.sk

Vzdelanie

Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č. 3

Odmeňovanie

Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti
 • komunikatívnosť

Požadované doklady

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • doklady o vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace - doloží víťazný úchádzač
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

Spolky a organizácie