Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Program materskej školy

Denný poriadok:

 • 6,00 – 9,00 – schádzanie, ranný filter, hry a hrové činnosti, ranné cvičenie
 • 9,00 – 9,30 – hygiena, desiata
 • 9,30 – 10,00 – edukačné aktivity
 • 10,00 – 12,00 – pobyt vonku
 • 12,00 – 13,00 – obed, hygiena
 • 13,00 – 14,30 – popoludňajší odpočinok
 • 14, 30 – 15,00 – hygiena, olovrant
 • 15, 00 – 16,00 – hry a hrové činnosti, hry podľa voľby detí

Cieľ: Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach klásť dôraz na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra a zážitkové učenie. Podporovať prirodzenú detskú zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť. Osobnosť dieťaťa rozvíjať komplexne so žiadúcim diferencovaným prístupom, prostredníctvom konkrétneho obsahu, aby dieťa pomocou výchovných zložiek dosiahlo školskú zrelosť.


Zo školského programu:

„ KRÁČAME SPOLU CESTOU KU KRÁSNEMU, ZDRAVÉMU, VESELÉMU ŽIVOTU!“
Názov nášho školského programu určuje cestu, ktorou dieťa musí prejsť, aby získalo školskú zrelosť. Vzhľadom na to, že naša dedinka sa nachádza pod malebným Chočom, obklopená krásnou prírodou, evokujú v nej ľudové, regionálne city a deti sú v nej veľmi tvorivé, preto sme sa rozhodli pospájať všetky cesty pre osobnostný rozvoj dieťaťa. Pevne veríme, že naše deti budú do základnej školy odchádzať obohatené o mnohé vedomosti z oblasti vzdelania, medziľudských vzťahov, sebapoznania.

Cieľom výchovy a vzdelania je umožniť dieťaťu:

 • Získať vzdelanie podľa školského zákona č. 245/ 2008 O výchove a vzdelaní a o zmene niektorých zákonov
 • Získať kompetencie a to najmä ( komunikačné, matematicko-logické, základné technické kompetencie, digitálne, spoločenské- kultúrne, rečové- jazykové, psychomotorické, kognitívne, sociálne, tvorivé, environmentálne
 • Vedieť riešiť problémy a identifikovať ich a analyzovať
 • Rozvíjať manuálne zručnosti detí

Ciele našej materskej školy:

 • Pripraviť deti na vstup do základnej školy po všetkých stránkach, celostne rozvíjať osobnosť detí prostredníctvom aktivít programu „DETSKÁ TVORIVOSŤ“ ( rozvíjať pamäť, logické myslenie, fantáziu, dramatizáciu, predstavivosť, grafomotoriku, jemnú a hrubú motoriku, sluchovú a rytmickú citlivosť
 • Rozvíjať správnu výslovnosť, fonematické uvedomenie si štruktúry slov, počúvanie s porozumením
 • Podporovať nadanie, osobnosť, záujmy každého dieťaťa
 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a seba istotu detí a podporovať jedinečnosť
 • Rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine
 • Rozvíjať v deťoch environmentálne cítenie, podporovať environmetálnu výchovu a zodpovednosť za svoje správanie voči prírode
 • Cez zmyslové vnímanie a praktické ukážky v prírode naučiť deti, aký veľký význam má STROM v ich živote
 • Chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode
 • Stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozenia alebo ničenia prírody, starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať ju ako súčasť životného prostredia
 • Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti
 • Oživovať ľudové zvyky a obyčaje
 • Vyzdvihovať a uplatňovať múdrosti ľudových prísloví, pranostík a porekadiel v živote

Vlastné zameranie školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelania pedagogická prax študentiek Katolícka Univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta. Výchovný proces prebieha v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom. Materská škola aktívne napomáha pri príprave budúcich učiteliek materských škôl .Máme 100% zaškolenosť. Medzi naše kladné vlastnosti patrí ústretovosť a pomoc rodičom pri umiestnení detí do predškolského zariadenia, nielen obyvateľom obce, ale aj zamestnancom kúpeľov i pacientom kúpeľov, ktorí potrebujú našu pomoc počas liečenia.
Materská škola sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a koncepčnými materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko - organizačných pokynoch na daný školský rok.
Zapája sa do súťaží, projektov, ktoré bývajú vyhlásené v danom školskom roku, v ktorých chceme naďalej pokračovať. /Bezpečná škôlka/
Požiadali sme o spoluprácu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Ružomberku. Naďalej sa budeme venovať zvýšenú pozornosť logopédii v našej materskej škole.

Spolky a organizácie