Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Voľba kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach v súlade s § 18a v znení § 30f ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 03. februára 2021 Uznesením číslo 9/2021

Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Lúčky na deň 17. 03. 2021

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie
Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu 20 hod./týždenne
Iné kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil),
2. profesijný životopis,
3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
5. písomný súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra obce Lúčky.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, dňa 17. 03. 2021 tajným hlasovaním vo veľkej sále Obecného úradu v Lúčkach.
Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť vystúpiť pred Obecným zastupiteľstvom v Lúčkach v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní max. 5 minút, v poradí v akom boli doručené prihlášky.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť na Obecný úrad v Lúčkach najneskôr 14 dní predo dňom konania voľby hlavného kontrolóra svoju písomnú prihlášku a ostatné požadované doklady v zalepenej obálke označenej na prednej strane slovami „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.

Žiadosť je potrebné doručiť do 03. 03. 2021 do 15:00 hod.

Nástup do pracovného pomeru je 01. 04. 2021.
Adresa:
Obec Lúčky
Lúčky 141
034 82 Lúčky


Branislav Hrbček
starosta obce

Príloha

Vyhlásenie volieb HK v obci Lúčky 2021 (349.08 kB)

Spolky a organizácie