Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Pôda

Pôda predstavuje dôležitú zložku prírodného prostredia. Definujeme ju ako samostatný prírodný útvar, ktorý vznikol premenou vrchnej časti zemskej kôry. Medzi základné pôdotvorné činitele patria materská hornina, reliéf, podnebie, organizmy, čas, voda a činnosť človeka. Triedenie pôd sa robí podľa rôznych faktorov - triediacich znakov. V súčasnosti sa najčastejšie používa zrnitosť (textúra), podľa ktorej sa určujú pôdne druhy a charakter hlavného pôdotvorného procesu v pôde, ktorým sa určujú pôdne typy. V okolí Lúčok ide o tri základné typy pôd - rendziny, pararendziny a hnedé pôdy, ktoré tvoria nasledovné komplexy:

  1. komplex pôd na ílovitých vápencoch a slieňovcoch neokómu (pararendziny hnedé vylúhované, hnedé pôdy karbonátové, hnedé pôdy oglejené)
  2. komplex pôd na tvrdých vápencoch a dolomitoch (surové pôdy karbonátové, rendziny typické, rendziny hnedé, rendziny vylúhované)
  3. komplex pôd na paleogénnych (staršie treťohory) zlepencoch (pararendziny hnedé vylúhované, hnedé pôdy nenasýtené)
  4. komplex pôd na mezozoických (druhohory) bridliciach (hnedé pôdy nenasýtené)
  5.  komplex pôd na travertínoch (rendziny hnedé, terra calcis)
  6. komplex pôd na paleogénnych pieskovcoch a ílovcoch (hnedé pôdy typické, hnedé pôdy oglejené)
  7. komplex nivných pôd (nivné pôdy karbonátové, nivné pôdy oglejené)

Spolky a organizácie