Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Riaditeľa ZŠ s MŠ

Zriaďovateľ Obec Lúčky, v zastúpení starostom obce Branislavom Hrbčekom vyhlasuje dňom 16.11.2021 podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)

 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľku

Základnej školy s materskou školou, 034 82 Lúčky 521

Požadované kvalifikačné predpoklady podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

•       kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy,

•       vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,

•       najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z.

 

Iné požiadavky:

•       osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, podľa §15ods. 1 písm. a,b,c/ zákona č. 138/2009 Z.z.

•       zdravotná spôsobilosť, podľa § 16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z.

•       ovládanie štátneho jazyka, podľa § 17 ods.1a 2 zákona č. 138/2019 Z:z.

•       bezúhonnosť,

•       ovládanie PC,

•       znalosť a orientácia vo všeobecno-záväzných predpisoch týkajúcich sa činnosti organizácie,

•       riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

•       flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

•       prihláška /žiadosť o zaradenie do výberového konania,

•       overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,

•       štruktúrovaný profesijný životopis,

•     fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (kópie získaných certifikátov, atestácie, a pod.)

•       potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,

•       lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 6 zákona č. 138/2019 Z. z.)

•       písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany)

•       čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,

•       čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

•       údaje k preukázaniu bezúhonnosti* / Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a), a §13 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis sa vyžaduje iba od úspešného kandidáta.

•       súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška platu zamestnancov vo verejnej službe sa určuje podľa stupníc platových taríf (platových tabuliek) a závisí od náročnosti práce, dosiahnutého vzdelania a predchádzajúcej praxe.

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v termíne do: 22.12.2021, do 16:00 hod na adresu:

Obec Lúčky, 034 82 Lúčky 141 v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením: „Výberové konanie – ZŚ s MŠ Lúčky - NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, v prípade osobného doručenia pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Predpokladaný nástup do zamestnania je 01.02.2022

                                                                                                                    Branislav Hrbček, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

 

V Lúčkach, 16.11.2021

Vyhlásenie volieb riaditeľa ZŠ s MŠ (428.3 kB)

Spolky a organizácie