Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Učiteľka v materskej škole

V prípade záujmu, všetky požadované doklady prosím posielajte prostredníctvom e-mailu: skola@zsluckykupele.sk

 • riaditeľ školy: PaedDr. Tomáš Brček
 • zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: PaedDr. Martina Gejdošová
 • zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Mgr. Zuzana Pechová

Aktuálna ponuka pracovných miest: 1

Informácie o voľnom pracovnom mieste – učiteľka v materskej škole

 • Na výberové konanie budú pozvaní najvhodnejší uchádzači.
 • Predpokladané ukončenie výberového konania 17.06.2022.
 • Predpokladaný nástup do zamestnania 31.08.2022

Vzdelanie
Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelanie pedagogického smeru

 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odmeňovanie
Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti
 • komunikatívnosť

Požadované doklady

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • doklady o vzdelaní
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

Pracovný pomer je na dobu určitú na jeden rok, s možnosťou následného predĺženia.


https://www.zsluckykupele.sk/index.php/volne-pracovne-miesta

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1956063/ucitelka-v-materskej-skole?filter_vpm=1

Spolky a organizácie