Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Riaditeľa MŠ

Starosta obce Lúčky podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  č. 552/2003 Z .z.  o výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení  neskorších  predpisov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Slobody 521, Lúčky

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácií
 • znalosť práce na PC
 • osobné a a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • znalosť právnych, ekonomických predpisov a školskej legislatívy
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť do výberového konania
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany )
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29. mája 2014 do 12.00 hodiny na adresu: Obec Lúčky, Slobody 141, 034 82 Lúčky

Obálku označte heslom „ Výberové konanie – riaditeľ MŚ, neotvárať „.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. júla 2014.

Ďaľšie informácie: Obecný úrad Lúčky 141, 044/4392252

V Lúčkach, 4. mája 2014

Mgr. Anton DRUSKA 

v.r.

starosta obce

Príloha

Spolky a organizácie