Menu
Obec Lúčky
ObecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

„Športová infraštruktúra – výmena mantinelov a oplotenia“

„Športová infraštruktúra – výmena mantinelov a oplotenia“

 

 

Tu stiahnuť: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk
podľa ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.                1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                                               Obec Lúčky

Sídlo:                                                 Lúčky 141, 034 82 Lúčky

Štatutárny zástupca:                         Branislav Hrbček, starosta obce

IČO:                                                   00315583

DIČ:                                                   2020589681

Telefón:                                             044/4392252

e-mail:                                               starosta@obec-lucky.sk

webové sídlo:                                    www.obec-lucky.sk

1.2 Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Názov:                                               KJK Consulting s.r.o.

Adresa:                                              Podhlinie 1160/16, 017 07 Považská Bystrica

Kontaktná osoba:                              Bc. Ján Kročil

Telefón:                                             0901 918 170

e-mail:                                               vo.kjkconsulting@gmail.com

Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchá­dzačmi bude prebiehať poštou, elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e­mail: vo.kjkconsulting@gmail.com

2.                Predmet a druh zákazky:

Názov predmetu zákazky: „Športová infraštruktúra - výmena mantinelov a oplotenia“ Druh zákazky:                                           Stavebné práce

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a vlastných zdrojov obce.

3.                Typ zmluvy/objednávky:

Zmluva o dielo. V prílohe je predložený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je pre uchádzača záväzný.

4.                Miesto realizácie:

pozemok parc. č. 1103 v okrese Ružomberok, obec Lúčky, katastrálne územie Lúčky, evidovaný v KN, register C, na liste vlastníctva č. 811, druh pozemku ostatná plocha, vo vý­mere 1031 m2; a pozemok parc. č. 1106/1 v okrese Ružomberok, obec Lúčky, katastrálne územie Lúčky, evidovaný v KN, register C, na liste vlastníctva č. 811.

5.       Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je výmena mantinelov a oplotenia na multifunkčnom ihrisku v obci Lúčky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky s minimálnymi požiadavkami kladenými na predmet zá­kazky tvorí príloha č.1 výkaz - výmer tejto výzvy. V prípade, že uchádzač nesplní požiadavky kla­dené na predmet zákazky bude ponuka uchádzača vylúčená respektíve ponuka nebude vyhodno­covaná.

Minimálne požiadavky kladené na mantinelový systém a oplotenie:

Materiál: žiarovo zinkovaná oceľ

Oplotenie ihriska po celom obvode do výšky 4m

Stĺpiky oplotenia 4m po celom obvode ihriska (profil min. 60x60x3mm)

Výplňová konštrukcia mantinel výška 1m (panel hrúbky min.10mm)

Ochranná sieť 45/45/3mm výška 3m

Uchádzač je povinný v ponuke predložiť vzorku zmontovaného mantinelového systému z nosnej konštrukcie (profil stĺpika min 60x60x3mm) a výplňovej konštrukcie (panelu hrúbky min 10mm) formátu minimálne A4.

Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienky nasledovne:

Podmienka verejného obstarávateľa bude splnená v prípade, že profil stĺpika a panelu dosiahne rovnaké, alebo vyššie parametre ako sú požadované.

Vzorky budú použité pri realizácii diela na kontrolu dodávaných dielov.

Obhliadka miesta plnenia je možná. Záujemca si môže vykonať obhliadku miesta realizácie zá­kazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba pre záujemcov o vykonanie obhliadky je starosta obce, kontakt uvedený v bode 1.1 tejto výzvy.

V prípade, že sa v tejto výzve na predkladanie ponúk vrátane jej príloh uvádzajú konkrétne značky stavebných materiálov, alebo výrobkov je možné ich nahradiť ekvivalentom minimálne rovna­kých, alebo vyšších parametrov.

Na predloženie ekvivalentného riešenia uchádzač upozorní v ponuke a uvedie presné parametre navrhnutých materiálov, aby bolo možné preskúmať rovnaké, alebo vyššie parametre navrhova­ného riešenia. V prípade, že nebude možné z ekvivalentného riešenia porovnať kvalitatívne pa­rametre ekvivalentného riešenia, bude ponuka uchádzača vylúčená respektíve ponuka nebude vyhodnocovaná.

6.       Zatriedenie podľa CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

7.       Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky 15 790,42 Eur bez DPH

8.       Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky respektíve cenovej ponuky: Nie Variantné riešenie: neumožňuje sa

9.       Spôsob tvorby ceny:

Uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, predložená cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

- Cenovú časť ponuky spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým rozpočtom. Ponuka musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Uchádzač pri oce­ňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer. Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze vý­mer. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze výmer, alebo rozpí­sané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou ako súbor (bez podrobného rozpisu), takáto ponuka uchádzača nebude akceptovaná. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.

- Cena za stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

10.       Podmienky týkajúce sa zmluvy :

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na realizáciu prác „Športová infraštruktúra

- výmena mantinelov a oplotenia“.

11.       Lehota výstavby v pracovných dňoch od odovzdania staveniska:

Je jedným z kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk a bude určená z ponuky úspešného uchádzača. Uchádzač je povinný zrealizovať dielo najneskôr v termíne do 27.3.2020.

12.       Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:

Dňa 11.03.2020 do 9:00 hod.

a) Uchádzači predkladajú ponuky v slovenskom prípadne českom jazyku.

b) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme (doručením prostredníctvom

pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese: KJK Consulting s.r.o., Podhlinie 1160/16, 017 07 Považská Bystrica, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t. j.

musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej tech­niky. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač predloží, v uzatvorenej obálke označenej názvom akcie „Výmena mantinelov a oplotenia“ - NEOTVÁRAŤ.

13.       Platnosť ponuky:

Ponuky zostávajú v platnosti v predpokladanej lehote viazanosti ponúk do 25.03.2020.

14.       Otváranie ponúk: neverejné

Otváranie ponúk sa uskutoční 11.03.2020 o 10,00 hod.

Miesto: KJK Consulting s.r.o. Podhlinie 1160/16, 017 07 Považská Bystrica

Výsledok verejného obstarávania bude písomne (elektronickou poštou) oznámený uchádzačom.

15.       Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - pro­gram „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a vlastných zdrojov obce. Verejný obstarávateľ vykoná platbu formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky na realizáciu predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 14 dní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.

16.       Podmienky účasti uchádzačov :

a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistuje u uchádzača dôvod na vy­lúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)

16.1.      Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa bodu 16 predložením dokladu o opráv­není dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá pred­metu zákazky.

16.2.        Potvrdenie , že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obsta­rávaní v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa ZVO si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladanie ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

16.3.       Preukázanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa §152 ods.4 ZVO.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve vrátane jej príloh.

16.4.       Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v bode 16.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlá­sením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

17.       Náležitosti ponuky ich úprava a podpisovanie:

Ponuka predložená uchádzačom na základe požiadavky obstarávateľa musí obsahovať:

Ponuka predložená uchádzačom na základe požiadavky obstarávateľa musí obsahovať:

•        Identifikačné údaje uchádzača,

•        Ocenený výkaz výmer podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača,

•        Štatutárnym zástupcom uchádzača doplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo

•        Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podpísaný štatutárnym zástupcom uchá­dzača

•        Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 16 tejto výzvy

•        Vzorku zmontovaného mantinelového systému z nosnej konštrukcie (profil stĺpika min 60x60x3mm) a výplňovej konštrukcie (panelu hrúbky min 10mm) formátu minimálne A4.

18.       Použitie elektronickej aukcie: nie

19.       Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.       Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH max 80,00 bodov

2.       Lehota výstavby v pracovných dňoch max. 20,00 bodov

Kritérium č.1- Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH:

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostat­ných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. V prípade predloženia mimo­riadne nízkej ceny diela bude verejný obstarávateľ žiadať o vysvetlenie ponuky podľa kalkulačného vzorca. V prípade uchádzača, ktorý nie je platca DPH bude posudzovaná cena celkom.

Kritérium č.2- Lehota výstavby v pracovných dňoch od odovzdania staveniska:

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou lehotou dodania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie lehoty dodania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najniž­šej lehoty dodania platnej ponuky a lehoty dodania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenáso- bený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jed­notlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legis­latívy SR a štátnych technických noriem.

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať uchádzačom deklarovanú prácu cez víkendy (sobota, ne­deľa) ani dni pracovného pokoja súvisiace so štátnymi sviatkami. Uvedená požiadavka vyplýva z hod­notiaceho kritéria, ktoré je požadované deklarovať v pracovných dňoch.

To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa § 85 a § 86, kde je určené, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.

V prípade predloženia mimoriadne nízkej lehoty výstavby diela bude verejný obstarávateľ žiadať o vysvetlenie ponuky. Uchádzač je povinný spracovať a predložiť návrh harmonogramu stavebných prác formou priestorového, technologického a časového riešenia priebehu výstavby, ktoré musí ob­sahovať model postupu výstavby, ako systému, ktorý bude prevedený formou ohodnoteného sieťo­vého grafu, kde prvky sú čiastkové stavební procesy (práce jednotlivých pracovných čiat v prísluš­ných technologických etapách jednotlivých objektov) a väzby vyplývajú z rozboru priestorovej a technologickej štruktúry procesu výstavby.

Z výpočtu sieťového grafu vzíde časová štruktúra komplexného stavebného procesu a tím i techno­logicky zdôvodnená celková lehota výstavby (výpočtom doby jednotlivých procesov a ich najskôr možných a najneskôr prípustných termínov v týždňoch od začiatku výstavby). Z predložených doku­mentov však bude zrejmá použitá metóda a spôsob jeho spracovania.

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok. Výsledné hodnoty hodno­tenia jednotlivých ponúk ako celok a zostaví sa poradie ponúk. Ponuky s najvyšším bodovým ohod­notením po jednotlivých kritériách (1 a 2).

Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia ako celok. V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať o vysvet­lenie.

20.     Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú cenovú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchá­dzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verej­ným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese overovania obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / to­vary - nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod./ Všetky materiály a techno­lógie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so záko­nom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niekto­rých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné k jeho uvedeniu do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad o uložení od­padu na skládku, resp. zhodnotení odpadu.

Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodno­tená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese výberu. Po vyhodnotení ponúk bude všet­kým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia na kontaktný e-mail.

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

Branislav Hrbček, starosta obce

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO:

Bc. Ján Kročil

Lúčky 26.02.2020

Prílohy:

Príloha č.1 Výkaz - výmer Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií

 

 

Výzva „Športová infraštruktúra – výmena mantinelov a oplotenia“

Príloha č.1 - výkaz výmer

Príloha č.2 -Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č.3 - Návrh kritérií

 

 

Vyvesené: 10.03.2020

Spolky a organizácie