Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/010/19

bez sumy

Úrad prác, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

04.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-03-11-2020-SK

18,00 EUR Osemnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

30.10.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

9600342639

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

30.09.2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106708875

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

28.09.2020

Komisionárska zmluva

bez čísla

nula

PERFEKT a.s.

Obec Lúčky

29.07.2020

Nájomná zmluva

N/2/2020

261,28 EUR Dvestošesťdesiatjeden eur dvadsaťosem centov

Jana Wiedermanová

Obec Lúčky

23.07.2020

Zámenná zmluva

bez čísla

nula

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

21.07.2020

Zmluva o dielo

bez čísla

14 213,85 EUR Štrnásťtisícdvestotrinásť eur 45/100

RILINE, s.ro., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok

Obec Lúčky

08.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

bez čísla

300,00 EUR Tristo eur

CBA VEREX a.s.

Obec Lúčky

11.06.2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106681300

podľa platného cenníka

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Obec Lúčky

29.05.2020

Kúpna zmluva

2/P/2020

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť eur

PharmDr. Mária Kesselová

Obec Lúčky

12.05.2020

Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Účtovníctvo

tz2020-05-04mg2

100,80 EUR Jednostoeur osemdesiatcentov

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

16.04.2020

Zmluva o dielo

1/2020

34 797,20 EUR Tridsaťštyritisícsedemstodeväťdesiatsedem eur dvadsať centov

ELMO energo s.r.o.

Obec Lúčky

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

3200678

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

20.03.2020

Zmluva o dielo

7/2020

15 954,00 EUR Päťtnástisícdeväťstopäťdesiatštyri eur

P.S.INVEST, s.r.o.

Obec Lúčky

12.03.2020

Príloha č.1 k Zmluve č. Z07082015009

Príloha č.1 k Zmluve č. Z07082015009

nula

ENVI - PAK, a.s., Bratislava

Obec Lúčky

28.02.2020

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

1/2020

bez sumy

ĽUPČIANKA, s.r.o.

Obec Lúčky

27.02.2020

Kúpna zmluva

1/P/2020

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Renáta Mészárosová

Obec Lúčky

30.01.2020

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

bez čísla

1 198,15 EUR Jedentisícjednostodeväťdesiatosem eur 15/100

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Lúčky

30.01.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.004

bez sumy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

9/F/2020

1 780,00 EUR Jedentisícsedemstoosemdesiat eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

8/F/2020

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

7/F/2020

4 175,00 EUR Štyritisícjednostosedemdesiatpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

6/F/2020

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

5/F/2020

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: