Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lúčky

Na tejto stránke nájdete platné VZN obce Lúčky.

VZN obce Lúčky

VZN č.5/2016 o zrušení Materskej školy, Slobody 522, Lúčky a jej súčasti Stiahnuté: 207x

VZN č.4/2016 o zrušení Základnej školy, Slobody 521, Lúčky a súčastí Stiahnuté: 195x

VZN č.3/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 151x

24.2 miestne poplatky č.2 Stiahnuté: 185x

VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 212x

VZN č.1/2016 o určení miest a času zápisu dieťaťa Stiahnuté: 141x

VZN č.5/2015 o odpadoch Stiahnuté: 218x

VZN č.4/2015 miestne_dane_a_popaltky_na_ rok 2016 Stiahnuté: 397x

VZN č.3/2015 o verejnom poriadku obce Lúčky 2015 Stiahnuté: 223x

VZN č.2/2015 služby poskytované obcou Stiahnuté: 194x

VZN č.1/2015 o reklame Stiahnuté: 274x

VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd, a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 187x

VZN č.1/2014 o držaní psov Stiahnuté: 193x

20-2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy Stiahnuté: 276x

19-2013 VZN o miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 192x

18-2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúčky Stiahnuté: 148x

17-2013 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu Obce Lúčky Stiahnuté: 139x

16-2013 VZN o udeľovaní čestného občianstva obce Lúčky, Ceny obce Lúčky a ceny starostu obce Lúčky Stiahnuté: 219x

15-2013 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 171x

14-2012 VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Lúčky Stiahnuté: 179x

Stránka