Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lúčky

Na tejto stránke nájdete platné VZN obce Lúčky.

VZN obce Lúčky

VZN Obce Lúčky č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky Stiahnuté: 0x

DODATOK č. 1 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky Stiahnuté: 5x

VZN č.6/2017 o zrušení VZN č.2/2003 Požiarny poriadok obce Lúčky Stiahnuté: 40x

VZN č.5/2017 o zrušení VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Lúčky Stiahnuté: 43x

Vnútorný predpis o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lúčky od roku 2018 Stiahnuté: 62x

Dodatok č.3 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 65x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 49x

VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 Stiahnuté: 65x

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 02/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Lúčky Stiahnuté: 49x

VZN č.3/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení Stiahnuté: 77x

VZN č.2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 60x

VZN č.1/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017 Stiahnuté: 74x

Dodatok č.2/2016 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 143x

VZN č.8/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 77x

VZN č.7/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Obce Lúčky Stiahnuté: 149x

VZN č.6/2016 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Lúčky 521, rozpočtovú organizáciu Stiahnuté: 80x

VZN č.5/2016 o zrušení Materskej školy, Slobody 522, Lúčky a jej súčasti Stiahnuté: 89x

VZN č.4/2016 o zrušení Základnej školy, Slobody 521, Lúčky a súčastí Stiahnuté: 93x

VZN č.3/2016 o jednorázovom príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 85x

24.2 miestne poplatky č.2 Stiahnuté: 127x

Stránka