Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lúčky

Na tejto stránke nájdete platné VZN obce Lúčky.

VZN obce Lúčky

Dodatok č.4 k VZN OBCE LÚČKY č.: 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 25x

VZN č.2/2018 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2019 Stiahnuté: 12x

VZN Obce Lúčky č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky Stiahnuté: 51x

DODATOK č. 1 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky Stiahnuté: 53x

VZN č.6/2017 o zrušení VZN č.2/2003 Požiarny poriadok obce Lúčky Stiahnuté: 74x

VZN č.5/2017 o zrušení VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Lúčky Stiahnuté: 81x

Vnútorný predpis o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lúčky od roku 2018 Stiahnuté: 121x

Dodatok č.3 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 132x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 86x

VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 Stiahnuté: 188x

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 02/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Lúčky Stiahnuté: 94x

VZN č.3/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení Stiahnuté: 128x

VZN č.2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 95x

VZN č.1/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017 Stiahnuté: 150x

Dodatok č.2/2016 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 188x

VZN č.8/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 110x

VZN č.7/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Obce Lúčky Stiahnuté: 270x

VZN č.6/2016 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Lúčky 521, rozpočtovú organizáciu Stiahnuté: 117x

VZN č.5/2016 o zrušení Materskej školy, Slobody 522, Lúčky a jej súčasti Stiahnuté: 141x

VZN č.4/2016 o zrušení Základnej školy, Slobody 521, Lúčky a súčastí Stiahnuté: 142x

Stránka