Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lúčky

Na tejto stránke nájdete platné VZN obce Lúčky.

VZN obce Lúčky

Dodatok č.2 k VZN 22012 os oc.službách Stiahnuté: 16x

D o d a t o k č. 2 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky Stiahnuté: 22x

Dodatok č.4 k VZN OBCE LÚČKY č.: 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 50x

VZN č.2/2018 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2019 Stiahnuté: 32x

VZN Obce Lúčky č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky Stiahnuté: 69x

VZN č.6/2017 o zrušení VZN č.2/2003 Požiarny poriadok obce Lúčky Stiahnuté: 95x

VZN č.5/2017 o zrušení VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Lúčky Stiahnuté: 95x

Dodatok č.3 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 153x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 105x

VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 Stiahnuté: 240x

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 02/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Lúčky Stiahnuté: 113x

VZN č.3/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení Stiahnuté: 147x

VZN č.2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 111x

VZN č.1/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2017 Stiahnuté: 173x

Dodatok č.2/2016 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 209x

VZN č.8/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 125x

VZN č.7/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Obce Lúčky Stiahnuté: 310x

VZN č.6/2016 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Lúčky 521, rozpočtovú organizáciu Stiahnuté: 133x

VZN č.5/2016 o zrušení Materskej školy, Slobody 522, Lúčky a jej súčasti Stiahnuté: 163x

VZN č.4/2016 o zrušení Základnej školy, Slobody 521, Lúčky a súčastí Stiahnuté: 169x

Stránka