Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky, 

1. vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 6.03.2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lúčkach.

2. Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Lúčky v rozsahu 5 hod. /denne.

3. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Lúčky na deň01.04.2015, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

4. Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra:

•4.1. Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

•4.2. Náležitosti prihlášky

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

•4.3. Termín a spôsob odovzdania prihlášky

Termín ukončenia podávania prihlášok:  20.02. 2015 do 24:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad, Slobody 141, 034 82 Lúčky s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!“

•4.4. Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.

 

Pozn.:  Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle §18a, odst. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Príloha