Obsah

Výberové konania riaditeľa MŠ.

 

O B E C L Ú Č K Y, okres R U Ž O M B E R O K

 

Starosta obce Lúčky

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  č. 552/2003 Z .z.  o výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení  neskorších  predpisov     v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 

Materskej školy, Slobody 521, Lúčky

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

• splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti

• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácií

• znalosť práce na PC

• osobné a a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť

• znalosť právnych, ekonomických predpisov a školskej legislatívy

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Zoznam požadovaných dokladov

• písomná žiadosť do výberového konania

• motivačný list

• overené kópie dokladov o vzdelaní

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

• profesijný štruktúrovaný životopis

• písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany )

• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

• preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29. mája 2014 do 12.00 hodiny na adresu: Obec Lúčky, Slobody 141, 034 82 Lúčky

Obálku označte heslom „ Výberové konanie – riaditeľ MŚ, neotvárať „.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. júla 2014.

 

Ďaľšie informácie: Obecný úrad Lúčky 141, 044/4392252

 

V Lúčkach, 4. mája 2014

 

                                                                                                      Mgr. Anton DRUSKA 

v.r.

                                                                                                      starosta obce

 

Príloha