Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lúčky

Na tejto stránke nájdete platné VZN obce Lúčky.

VZN obce Lúčky

Dodatok č.2 k VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Lúčky Stiahnuté: 7x

Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 20x

VZN č.2/2020 o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na verejne prístupných miestach na území obce Lúčky Stiahnuté: 13x

Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Lúčky Stiahnuté: 6x

VZN č.3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2021 Stiahnuté: 12x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení Stiahnuté: 8x

Dodatok č.4 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky Stiahnuté: 10x

VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúčky Stiahnuté: 11x

VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Lúčky Stiahnuté: 15x

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu obce Lúčky Stiahnuté: 57x

VZN o záväznej časti Územného plánu obce Lúčky Stiahnuté: 52x

VZN č.1/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lúčky Stiahnuté: 47x

VZN č.3/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Lúčky Stiahnuté: 75x

VZN č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2020 Stiahnuté: 69x

Dodatok č. 5 k VZN 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 146x

VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení Stiahnuté: 107x

VZN č.1/2019 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE LÚČKY Stiahnuté: 113x

Dodatok č.2 k VZN 22012 os oc.službách Stiahnuté: 96x

D o d a t o k č. 2 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky Stiahnuté: 107x

Dodatok č.4 k VZN OBCE LÚČKY č.: 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 176x

Stránka