Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lúčky

Na tejto stránke nájdete platné VZN obce Lúčky.

VZN obce Lúčky

VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Lúčky Stiahnuté: 3x

VZN o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu obce Lúčky Stiahnuté: 37x

VZN o záväznej časti Územného plánu obce Lúčky Stiahnuté: 31x

VZN č.1/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Lúčky Stiahnuté: 33x

VZN č.3/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Lúčky Stiahnuté: 60x

VZN č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2020 Stiahnuté: 61x

Dodatok č. 5 k VZN 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 128x

VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení Stiahnuté: 97x

VZN č.1/2019 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE LÚČKY Stiahnuté: 102x

Dodatok č.2 k VZN 22012 os oc.službách Stiahnuté: 88x

D o d a t o k č. 2 k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky Stiahnuté: 97x

Dodatok č.4 k VZN OBCE LÚČKY č.: 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 165x

VZN č.2/2018 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2019 Stiahnuté: 109x

VZN Obce Lúčky č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky Stiahnuté: 215x

VZN č.6/2017 o zrušení VZN č.2/2003 Požiarny poriadok obce Lúčky Stiahnuté: 168x

VZN č.5/2017 o zrušení VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Lúčky Stiahnuté: 182x

Dodatok č.3 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 279x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby Stiahnuté: 181x

VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 Stiahnuté: 627x

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 02/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Lúčky Stiahnuté: 200x

Stránka